source: spip-zone/_plugins_/cfg/branches/v1/lang/cfg_nl.php @ 123141

Last change on this file since 123141 was 123141, checked in by Salvatore, 6 months ago

[Salvatore] cfg Export depuis https://trad.spip.net de la langue nl
[Salvatore] cfg Mise a jour du bilan depuis https://trad.spip.net

File size: 2.5 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/cfg?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'bouton_effacer' => 'Verwijderen',
14        'bouton_mettre_a_jour' => 'Bijwerken',
15        'bouton_reset' => 'Reset',
16
17        // C
18        'cfg' => 'CFG',
19        'choisir_module_a_configurer' => 'Kiest de te configureren module.',
20        'config_enregistree' => 'Uitgevoerde registratie van <b>@nom@</b>',
21        'config_supprimee' => 'Verwijdering van <b>@nom@</b> uitgevoerd ',
22        'configuration_modules' => 'Configuratie van de modules',
23
24        // E
25        'erreur_copie_fichier' => 'Onmogelijk om het bestand @fichier@ naar zijn definitieve plaats te kopiëren',
26        'erreur_enregistrement' => 'Er is een fout opgetreden bij de registratie van <b>@nom@</b>',
27        'erreur_lecture' => 'Onmogelijk om te lezen @nom@',
28        'erreur_open_w_fichier' => 'Onmogelijk om het bestand @fichier@ beschrijfbaar te openen',
29        'erreur_suppression' => 'Er is een fout opgetreden bij het verwijderen van <b>@nom@</b>',
30        'erreur_suppression_fichier' => 'Het bestand @fichier@ kan niet worden verwijderd.',
31        'erreur_type_id' => 'Het veldnaam @champ@ moet met een letter of een liggend streepje beginnen',
32        'erreur_type_idnum' => 'Het veld @champ@ moet numeriek zijn',
33        'erreur_type_pwd' => 'Het veldnaam @champ@ moet meer dan 5 tekens hebben',
34
35        // I
36        'id_manquant' => 'Ontbrekende identificatie',
37        'installation_librairies' => 'Download van bibliotheken',
38        'installation_liste_libs' => 'Lijst van de bibliotheken',
39        'installer_dossier_lib' => 'Je moet een map @dir@ met schrijfrechten bovenin de structuur van SPIP creëren.',
40        'installer_lib_192' => 'Om een bibliotheek te plaatsen, pak je het zip-bestand uit en je kopieert de inhoud in map @dir@.',
41
42        // L
43        'label_activer' => 'Activeren',
44        'label_obligatoire' => 'Verplichte invoer',
45
46        // N
47        'nom_table_manquant' => 'De naam van de SQL-tabel ontbreekt',
48        'nouveau' => 'Nieuw',
49
50        // O
51        'ok' => 'OK',
52
53        // P
54        'pas_de_champs_dans' => 'Geen veld gevonden in @nom@',
55        'pas_de_changement' => 'Geen verandering in <b>@nom@</b>',
56
57        // R
58        'refus_configuration_administrateur' => 'Enkel de beheerders van de site zijn gemachtigd om deze parameters te wijzigen.',
59        'refus_configuration_webmestre' => 'Enkel webmestres van de plaats worden toegestaan om deze parameters te wijzigen.',
60        'reset' => 'Uitwissen',
61
62        // S
63        'supprimer' => 'Zet de standaardwaarden terug'
64);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.