Changeset 32277 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Oct 22, 2009, 8:57:17 AM (11 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (couteauprive)

Location:
_plugins_/couteau_suisse/lang
Files:
9 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_ast.php

  r32128 r32277  
  471471        'pack_installe' => 'Afitamientu d\'un paquete de configuración',
  472472        'pack_installer' => '¿Tas seguru de que quies reinicializar la Navaya Suiza e instalar el paquete « @pack@ »?',
  473         'pack_nb_plrs' => 'Actualmente hai @nb@ « paquetes de configuración » disponibles:',
  474         'pack_nb_un' => 'Actualmente hai un « paquete de configuración » disponible:',
   473        'pack_nb_plrs' => '<MODIF>Actualmente hai @nb@ &laquo;&nbsp;paquetes de configuraci&oacute;n&nbsp;&raquo; disponibles.',
   474        'pack_nb_un' => '<MODIF>Actualmente hai un &laquo;&nbsp;paquete de configuraci&oacute;n&nbsp;&raquo; disponible',
  475475        'pack_nb_zero' => 'Nun hai deng&uacute;n &laquo;&nbsp;paquete de configuraci&oacute;n&nbsp;&raquo; disponible actualmente.',
  476476        'pack_outils_defaut' => 'Instalaci&oacute;n de les ferramientes por omisi&oacute;n',
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_ca.php

  r32128 r32277  
  4343        'basique' => 'B&agrave;sic',
  4444        'blocs:aide' => 'Blocs Desplegables: <b>&lt;bloc&gt;&lt;/bloc&gt;</b> (&agrave;lies: <b>&lt;invisible&gt;&lt;/invisible&gt;</b>) i <b>&lt;visible&gt;&lt;/visible&gt;</b>',
  45         'blocs:description' => '<MODIF>Us permet crear blocs que, amb el t&iacute;tol clicable, els pot tornar visibles o invisibles.
   45        'blocs:description' => 'Us permet crear blocs que, amb el t&iacute;tol clicable, els pot tornar visibles o invisibles.
  4646
  4747@puce@ {{En els textos SPIP}}: els redactors tenen disponibles les noves etiquetes &lt;bloc&gt; (o &lt;invisible&gt;) i &lt;visible&gt; per utilitzar en el seus textos d\'aquesta manera:
   
  6868@puce@ Marcant amb una creu &laquo;si&raquo; m&eacute;s avall, l\'estat dels blocs enumerats ser&agrave; emmagatzemat a una galeta el temps de la sessi&oacute;, per tal de conservar l\'aspecte de la p&agrave;gina en cas de retorn.[[%blocs_cookie%]]
  6969
  70 @puce@ El Ganivet Su&iacute;s utilitza, per defecte, l\'etiqueta HTML &lt;h4&gt; pel t&iacute;tol dels blocs desplegables. Escolliu aqu&iacute; una altra etiqueta &lt;hN&gt;&nbsp;:[[%bloc_h4%]]',
   70@puce@ El Ganivet Su&iacute;s utilitza, per defecte, l\'etiqueta HTML &lt;h4&gt; pel t&iacute;tol dels blocs desplegables. Escolliu aqu&iacute; una altra etiqueta &lt;hN&gt;&nbsp;:[[%bloc_h4%]]
   71
   72@puce@ Per tal d\'obtenir un efecte m&eacute;s agradable al moment del clic, els vostres blocs desplegables es poden animar com si "llisquessin".[[%blocs_slide%]][[->%blocs_millisec% millisecondes]]',
  7173        'blocs:nom' => 'Blocs Desplegables',
  7274        'boites_privees:description' => 'Tots els quadres descrits m&eacute;s avall apareixen aqu&iacute; o a la part privada.[[%cs_rss%]][[->%format_spip%]][[->%stat_auteurs%]][[->%qui_webmasters%]][[->%bp_urls_propres%]][[->%bp_tri_auteurs%]]
   
  145147        'corbeille_vider' => 'Buidar la paperera:',
  146148        'couleurs:aide' => 'Acolorir el text: <b>[coul]text[/coul]</b>@fond@ amb <b>coul</b> = @liste@',
  147         'couleurs:description' => '<MODIF>Permet aplicar f&agrave;cilment colors a tots els textos del lloc (articles, breus, t&iacute;tols, f&ograve;rum, …) utilitzant etiquetes en dreceres.
   149        'couleurs:description' => 'Permet aplicar f&agrave;cilment colors a tots els textos del lloc (articles, breus, t&iacute;tols, f&ograve;rum, …) utilitzant etiquetes en dreceres.
  148150
  149151Dos exemples id&egrave;ntics per canviar el color del text:@_CS_EXEMPLE_COULEURS2@
   
  152154
  153155[[%couleurs_fonds%]]
  154 [[%set_couleurs%]][[->%couleurs_perso%]]
  155 @_CS_ASTER@El format d\'aquestes etiquetes personalitzades ha de llistar colors existents o definir parelles &laquo;balise=couleur&raquo;, separats tots per comes. Exemples: &laquo;gris, vermell&raquo;, &laquo;flux=groc, fort=vermell&raquo;, &laquo;baix=#99CC11, alt=marr&oacute;&raquo; o fins i tot    &laquo;gris=#DDDDCC, vermell=#EE3300&raquo;. Pel primer i l\'&uacute;ltim exemple, les etiquetes autoritzades s&oacute;n: <code>[gris]</code> et <code>[rouge]</code> (<code>[fond gris]</code> et <code>[fond rouge]</code> si els fons s&oacute;n permesos).',
   156[[%set_couleurs%]][[-><set_couleurs valeur="1">%couleurs_perso%</set_couleurs>]]
   157@_CS_ASTER@El format d\'aquestes etiquetes personalitzades ha de llistar colors existents o definir parelles &laquo;balise=couleur&raquo;, separats tots per comes. Exemples: &laquo;gris, vermell&raquo;, &laquo;fluix=groc, fort=vermell&raquo;, &laquo;baix=#99CC11, alt=marr&oacute;&raquo; o fins i tot &laquo;gris=#DDDDCC, vermell=#EE3300&raquo;. Pel primer i l\'&uacute;ltim exemple, les etiquetes autoritzades s&oacute;n: <code>[gris]</code> i <code>[rouge]</code> (<code>[fond gris]</code> i  <code>[fond rouge]</code> si els fons estan permesos). ',
  156158        'couleurs:nom' => 'Tot en colors',
  157159        'couleurs_fonds' => ', <b>[fond&nbsp;coul]text[/coul]</b>, <b>[bg&nbsp;coul]text[/coul]</b>',
   
  212214        // E
  213215        'effaces' => 'Esborrats',
  214         'en_travaux:description' => '<MODIF>Permet mostrar un missatge personalitzat durant una fase de manteniment a tot el lloc p&uacute;blic, eventualment a la part privada.
  215 [[%message_travaux%]][[%titre_travaux%]][[%admin_travaux%]][[%prive_travaux%]]',
   216        'en_travaux:description' => 'Durant un per&iacute;ode de manteniment, permet mostrar un missatge personalitzat a tot el lloc p&uacute;blic, eventualment a la part privada.
   217[[%message_travaux%]][[%titre_travaux%]][[%admin_travaux%]][[-><admin_travaux ',
  216218        'en_travaux:nom' => 'Lloc en manteniment',
  217219        'erreur:bt' => '<span style=\\"color:red;\\">Atenci&oacute;:</span> la barra tipogr&agrave;fica (version @version@) semble ancienne.<br />El Ganivet Su&iacute;s &eacute;s compatible amb una versi&oacute; superior o igual a @mini@.',
   
  315317        'js_jamais' => 'Mai',
  316318        'js_toujours' => 'Sempre',
   319        'jslide_aucun' => 'Cap animaci&oacute;',
   320        'jslide_fast' => 'Lliscament r&agrave;pid',
   321        'jslide_lent' => 'Lliscament lent',
   322        'jslide_millisec' => 'Lliscament durant&nbsp;:',
   323        'jslide_normal' => 'Lliscament normal',
  317324
  318325        // L
   
  327334        'label:bloc_unique' => 'Nom&eacute;s un bloc obert a la p&agrave;gina:',
  328335        'label:blocs_cookie' => 'Utilitzaci&oacute; de galetes:',
   336        'label:blocs_slide' => 'Tipus d\'animaci&oacute;:',
  329337        'label:couleurs_fonds' => 'Permetre els fons:',
  330338        'label:cs_rss' => 'Activar:',
   
  422430        'mailcrypt:description' => 'Amaga tots els enlla&ccedil;os de correus presents als vostres textos substituint-los per un enlla&ccedil; JavaScript que permet malgrat tot activar la missatgeria del lector. Aquesta eina antispam impedeix que els robots recullin les adreces electr&ograve;niques deixades visibles als f&ograve;rums o a les etiquetes dels vostres esquelets.',
  423431        'mailcrypt:nom' => 'MailCrypt',
   432        'maj_auto:description' => 'Aquesta eina us permet gestionar f&agrave;cilment l\'actualitzaci&oacute; dels vostres connectors (plugins), recuperant sobretot el n&uacute;mero de revisi&oacute; que cont&eacute; el fitxer <code>svn.revision</code> i comparant-lo amb el trobat a <code>zone.spip.org</code>.
   433
   434La llista de m&eacute;s amunt ofereix la possibilitat de llan&ccedil;ar el proc&eacute;s d\'actualitzaci&oacute; autom&agrave;tic d\'SPIP a cadascun dels connectors (plugins) instal&middot;lats pr&egrave;viament a la carpeta <code>plugins/auto/</code>. El altres plugins que es troben a dins de la carpeta <code>plugins/</code> nom&eacute;s es llisten com a mera informaci&oacute;. Si la revisi&oacute; a dist&agrave;ncia no s\'ha trobat, proveu llavors de fer l\'actualitzaci&oacute; del plugin manualment.
   435
   436Nota: com que els paquets <code>.zip</code> no es poden reconstruir instant&agrave;niament, es probable que estigueu obligat a esperar un cert temps abans de poder efectuar l\'actualitzaci&oacute; total d\'un plugin recentment modificat.',
   437        'maj_auto:nom' => 'Actualitzacions autom&agrave;tiques',
  424438        'message_perso' => 'Moltes gr&agrave;cies als traductors que passaran per aqu&iacute;. Pat ;-)',
  425439        'moderation_admins' => 'administradors autenticats',
   
  477491        'pack_installe' => 'Instal&middot;laci&oacute; d\'un pack de configuraci&oacute;',
  478492        'pack_installer' => 'Est&agrave; segur de voler reinicialitzar el Gavinet Su&iacute;s i d\'instal&middot;lar el pack &laquo;&nbsp;@pack@&nbsp;&raquo; ?',
  479         'pack_nb_plrs' => 'Actualment hi ha @nb@ &laquo;paquets de configuraci&oacute;&raquo; disponibles:',
  480         'pack_nb_un' => 'Actualment hi ha un &laquo;paquet de configuraci&oacute;&raquo; disponible:',
   493        'pack_nb_plrs' => '<MODIF>Actualment hi ha @nb@ &laquo;paquets de configuraci&oacute;&raquo; disponibles.',
   494        'pack_nb_un' => '<MODIF>Actualment hi ha un &laquo;paquet de configuraci&oacute;&raquo; disponible',
  481495        'pack_nb_zero' => 'No hi ha cap &laquo;paquet de configuraci&oacute;&raquo; disponible actualment.',
  482496        'pack_outils_defaut' => 'Instal&middot;laci&oacute; d\'eines per defecte',
   
  602616Per tant, no oblideu verificar que la clau  <code>\'chaine\'</code> est&agrave; ben definida en els fitxers de lleng&uuml;es. ',
  603617        'toutmulti:nom' => 'Blocs multiling&uuml;es',
   618        'travaux_masquer_avert' => 'Amagar el requadre indicant al lloc p&uacute;blic que s\'est&agrave; fent un manteniment.',
  604619        'travaux_nom_site' => '@_CS_NOM_SITE@',
  605620        'travaux_prochainement' => 'Aquest lloc es restablir&agrave; ben aviat.
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_en.php

  r32128 r32277  
  477477        'pack_installe' => 'Installation of a configuration pack',
  478478        'pack_installer' => 'Are you sure you want to re-initialise the Penknife and install the &laquo;&nbsp;@pack@&nbsp;&raquo; pack?',
  479         'pack_nb_plrs' => 'At the moment there are @nb@ "configuration packs" available:',
  480         'pack_nb_un' => 'A "configuration pack" is currently available:',
   479        'pack_nb_plrs' => '<MODIF>At the moment there are @nb@ "configuration packs" available.',
   480        'pack_nb_un' => '<MODIF>A "configuration pack" is currently available.',
  481481        'pack_nb_zero' => 'No "configuration pack" is currently available.',
  482482        'pack_outils_defaut' => 'Installation of the default tools',
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_es.php

  r31741 r32277  
  446446        'pack_installe' => 'Colocaci&oacute;n de un pack de configuraci&oacute;n',
  447447        'pack_installer' => '&iquest;Confirmas que deseas reinicializar la Navaja Suiza e instalar el paquete &laquo;&nbsp;@pack@&nbsp;&raquo;?',
  448         'pack_nb_plrs' => 'Actualmente hay @nb@ &laquo;paquetes de configuraci&oacute;n&raquo; disponibles.',
  449         'pack_nb_un' => 'Actualmente hay un &laquo;paquete de configuraci&oacute;n&raquo; disponible',
   448        'pack_nb_plrs' => '<MODIF>Actualmente hay @nb@ &laquo;paquetes de configuraci&oacute;n&raquo; disponibles.',
   449        'pack_nb_un' => '<MODIF>Actualmente hay un &laquo;paquete de configuraci&oacute;n&raquo; disponible',
  450450        'pack_nb_zero' => 'No hay ning&uacute;n &laquo;paquete de configuraci&oacute;n&raquo; disponible actualmente.',
  451451        'pack_outils_defaut' => 'Herramientas de instalaci&oacute;n por default ',
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_fr.php

  r32269 r32277  
  482482        'pack_actuel_titre' => 'PACK ACTUEL DE CONFIGURATION DU COUTEAU SUISSE',
  483483        'pack_alt' => 'Voir les param&egrave;tres de configuration en cours',
   484        'pack_delete' => 'Supression d\'un pack de configuration',
  484485        'pack_descrip' => 'Votre &laquo;&nbsp;Pack de configuration actuelle&nbsp;&raquo; rassemble l\'ensemble des param&egrave;tres de configuration en cours concernant le Couteau Suisse : l\'activation des outils et la valeur de leurs &eacute;ventuelles variables.
  485486
   
  489490        'pack_du' => '&bull; du pack @pack@',
  490491        'pack_installe' => 'Mise en place d\'un pack de configuration',
  491         'pack_delete' => 'Supression d\'un pack de configuration',
  492492        'pack_installer' => '&Ecirc;tes-vous s&ucirc;r de vouloir r&eacute;initialiser le Couteau Suisse et installer le pack &laquo;&nbsp;@pack@&nbsp;&raquo; ?',
  493         'pack_supprimer' => '&Ecirc;tes-vous s&ucirc;r de vouloir supprimer le pack &laquo;&nbsp;@pack@&nbsp;&raquo; ?',
  494493        'pack_nb_plrs' => 'Il y a actuellement @nb@ &laquo;&nbsp;packs de configuration&nbsp;&raquo; disponibles :',
  495494        'pack_nb_un' => 'Il y a actuellement un &laquo;&nbsp;pack de configuration&nbsp;&raquo; disponible :',
   
  498497        'pack_sauver' => 'Sauver la configuration actuelle',
  499498        'pack_sauver_descrip' => 'Le bouton ci-dessous vous permet d\'ins&eacute;rer directement dans votre fichier <b>@file@</b> les param&egrave;tres n&eacute;cessaires pour ajouter un &laquo;&nbsp;pack de configuration&nbsp;&raquo; dans le menu de gauche. Ceci vous permettra ult&eacute;rieurement de reconfigurer en un clic votre Couteau Suisse dans l\'&eacute;tat o&ugrave; il est actuellement.',
   499        'pack_supprimer' => '&Ecirc;tes-vous s&ucirc;r de vouloir supprimer le pack &laquo;&nbsp;@pack@&nbsp;&raquo; ?',
  500500        'pack_titre' => 'Configuration Actuelle',
  501501        'pack_variables_defaut' => 'Installation des variables par d&eacute;faut',
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_fr_tu.php

  r32128 r32277  
  492492        'pack_installe' => 'Mise en place d\'un pack de configuration',
  493493        'pack_installer' => 'Es-tu s&ucirc;r de vouloir r&eacute;initialiser le Couteau Suisse et installer le pack &laquo;&nbsp;@pack@&nbsp;&raquo; ?',
  494         'pack_nb_plrs' => 'Il y a actuellement @nb@ &laquo;&nbsp;packs de configuration&nbsp;&raquo; disponibles :',
  495         'pack_nb_un' => 'Il y a actuellement un &laquo;&nbsp;pack de configuration&nbsp;&raquo; disponible :',
   494        'pack_nb_plrs' => '<MODIF>Il y a actuellement @nb@ &laquo;&nbsp;packs de configuration&nbsp;&raquo; disponibles.',
   495        'pack_nb_un' => '<MODIF>Il y a actuellement un &laquo;&nbsp;pack de configuration&nbsp;&raquo; disponible',
  496496        'pack_nb_zero' => 'Il n\'y a pas de &laquo;&nbsp;pack de configuration&nbsp;&raquo; disponible actuellement.',
  497497        'pack_outils_defaut' => 'Installation des outils par d&eacute;faut',
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_gl.php

  r32128 r32277  
  455455        'pack_installe' => 'Actualizaci&oacute;n dun paquete de configuraci&oacute;n',
  456456        'pack_installer' => 'Est&aacute; seguro de querer reiniciar a Navalla Su&iacute;za e instalar o paquete &laquo;&nbsp;@pack@&nbsp;&raquo; ?',
  457         'pack_nb_plrs' => 'Hai actualmente @nb@ &laquo;&nbsp;paquetes de configuraci&oacute;n&nbsp;&raquo; dispo&ntilde;&iacute;beis:',
  458         'pack_nb_un' => 'Hai actualmente un &laquo;&nbsp;paquete de configuraci&oacute;n&nbsp;&raquo; dispo&ntilde;ible:',
   457        'pack_nb_plrs' => '<MODIF>Hai actualmente @nb@ &laquo;&nbsp;paquetes de configuraci&oacute;n&nbsp;&raquo; dispo&ntilde;&iacute;beis.',
   458        'pack_nb_un' => '<MODIF>Hai actualmente un &laquo;&nbsp;paquete de configuraci&oacute;n&nbsp;&raquo; dispo&ntilde;ible',
  459459        'pack_nb_zero' => 'Non hai ning&uacute;n &laquo;&nbsp;paquete de configuraci&oacute;n&nbsp;&raquo; dispo&ntilde;ible actualmente.',
  460460        'pack_outils_defaut' => 'Instalaci&oacute;ns das ferramentas predeterminadas',
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_nl.php

  r31741 r32277  
  427427        'pack_du' => '• van het pakijs @pack@',
  428428        'pack_installe' => 'Het invoeren van een configuratie pakijs',
  429         'pack_nb_plrs' => '<NEW>Il y a actuellement @nb@ &laquo;&nbsp;packs de configuration&nbsp;&raquo; disponibles.',
  430         'pack_nb_un' => 'Er is een &laquo;&nbsp;configuration pack&nbsp;&raquo; momenteel beschikbaar',
   429        'pack_nb_plrs' => '<MODIF>Il y a actuellement @nb@ &laquo;&nbsp;packs de configuration&nbsp;&raquo; disponibles.',
   430        'pack_nb_un' => '<MODIF>Er is een &laquo;&nbsp;configuration pack&nbsp;&raquo; momenteel beschikbaar',
  431431        'pack_nb_zero' => 'Er is geen &laquo;&nbsp;configuration pack&nbsp;&raquo; momenteel beschikbaar.',
  432432        'pack_outils_defaut' => '<NEW>Installation des outils par d&eacute;faut',
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_tr.php

  r31741 r32277  
  445445        'pack_installe' => 'Bir konfig&uuml;rasyon paketini y&uuml;kle',
  446446        'pack_installer' => '&#304;svi&ccedil;re &Ccedil;ak&#305;s&#305;\'n&#305; yeniden ba&#351;latmak ve &laquo;&nbsp;@pack@&nbsp;&raquo; paketini kurmak istedi&#287;inizden emin misiniz ?',
  447         'pack_nb_plrs' => '&#350;u anda g&uuml;ncel @nb@ &laquo;&nbsp;konfig&uuml;rasyon paketi&nbsp;&raquo; var.',
  448         'pack_nb_un' => '&#350;u anda g&uuml;ncel bir &laquo;&nbsp;konfig&uuml;rasyon paketi&nbsp;&raquo; var',
   447        'pack_nb_plrs' => '<MODIF>&#350;u anda g&uuml;ncel @nb@ &laquo;&nbsp;konfig&uuml;rasyon paketi&nbsp;&raquo; var.',
   448        'pack_nb_un' => '<MODIF>&#350;u anda g&uuml;ncel bir &laquo;&nbsp;konfig&uuml;rasyon paketi&nbsp;&raquo; var',
  449449        'pack_nb_zero' => '&#350;u anda g&uuml;ncel bir &laquo;&nbsp;konfig&uuml;rasyon paketi&nbsp;&raquo; yok.',
  450450        'pack_outils_defaut' => 'Varsay&#305;lan gere&ccedil;lerin kurulumu',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.