Changeset 63316 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jul 6, 2012, 1:38:16 AM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (photospip)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/photospip/trunk/lang/photospip_sk.php

  r63274 r63316  
  4343        'explication_image_flip_horizontal' => 'Použite efekt "Zrkadlo" okolo vodorovnej osi (spodok <-> vrch). Žiadna úprava nie je potrebná.',
  4444        'explication_image_flip_vertical' => 'Použite efekt "Zrkadlo" okolo zvislej osi (ľavá strana <-> pravá strana). Žiadna úprava nie je potrebná.',
  45         'explication_image_flou' => 'Le filtre image_flou rend l\'image... floue. On peut lui passer en paramètre un nombre compris entre 1 et 11, définissant l’intensité du flou (de 1 à 11 pixels de flou).', # NEW
  46         'explication_image_gamma' => 'Le filtre Gamma change la luminosité d\'une image.<br />Il rend une image plus claire ou plus foncée.<br />Son paramètre est compris entre -254 et 254. Les valeurs supérieures à zéro rendent l\'image plus claire (254 rend toute l\'image entièrement blanche); les valeurs négatives rendent l\'image plus foncée (-254 rend l\'image complètement noire).', # NEW
   45        'explication_image_flou' => 'Filter image_flou obrázok... rozmaže. Ako parameter môžete zadať číslo medzi 1 a 11, ktoré určuje intenzitu rozmazania (od 1 do 11 pixelov rozmazania).',
   46        'explication_image_gamma' => 'Filter Gama zmení jas obrázka.<br />Obrázok zosvetlí alebo zatemní .<br />Jeho parameter je medzi -254 a 254. Hodnoty väčšie ako nula obrázok zosvetlia (po zadaní 254 bude obrázok úplne biely); záporné hodnoty obrázok zatemnia (po zadaní -254 bude obrázok úplne čierny).',
  4747        'explication_image_nb' => 'Zmeniť obrázok na čiernobiely',
  4848        'explication_image_niveau_de_gris_auto' => 'Automatická oprava kvality obrázka.<br />(Netreba zadať žiadne parametre).',
   
  5151        'explication_image_reduire' => 'Tento filter zmenší veľkosť obrázka proporcionálne v závislosti od zadanej výšky a šírky.',
  5252        'explication_image_rotation' => 'Otočí obrázok o uhol podľa zadaných parametrov. Ak sú hodnoty kladné, obrázok bude otočený v smere hodinových ručičiek a naopak.<br />Pozor: tento filter mení rozmery obrázka.',
  53         'explication_image_saturation_desaturation' => 'Ce filtre va saturer ou désaturer les couleurs d’une image.<br />La luminosité de l’image et le contraste sont inchangés<br />Dans le premier cas, la couleur est « affadie » ; l’effet, utilisé subtilement, donnera des tonalités de photographie vieillie...<br />Dans l’autre cas, à l’inverse, le même filtre pourra «doper» les couleurs.', # NEW
   53        'explication_image_saturation_desaturation' => 'Tento filter zväčší alebo zmenší nasýtenie farieb obrázka.<br />Jas a  kontrast obrázka sa nezmenia<br />V prvom prípade farba vybledne; efekt farby zjemní, vďaka čomu sa vytvorí stará fotografia.<br />V druhom prípade  opačne, ten istý filter zvýrazní farby.',
  5454        'explication_image_sincity' => 'Tento filter dáva vzhľad "Sin City" (Nevyžaduje si žiadne prispôsobenie).<br />Odstráni kontrast nasýtenia a červenú farbu.',
  5555        'explication_resultats' => 'Pri potvrdení zmeny obrázkov sú možné tri typy výsledkov.',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.