Changeset 65004 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Aug 20, 2012, 1:39:32 AM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (couteauprive)

Location:
_plugins_/couteau_suisse/lang
Files:
10 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_ast.php

  r64978 r65004  
  546546        'mailcrypt:nom' => 'MailCrypt',
  547547        'mailcrypt_balise_email' => 'Traiter également la balise #EMAIL de vos squelettes', # NEW
   548        'mailcrypt_fonds' => 'Ne pas protéger les fonds suivants :<br /><q4>{Séparez-les par les deux points «~:~» et vérifiez bien que ces fonds restent totalement inaccessibles aux robots du Net.}</q4>', # NEW
  548549        'maj_auto:description' => 'Cet outil vous permet de gérer facilement la mise à jour de vos différents plugins, récupérant notamment le numéro de révision contenu dans le fichier <code>svn.revision</code> et le comparant avec celui trouvé sur <code>zone.spip.org</code>.
  549550
   
  613614
  614615Si reanicies el plugin calcando nun paquete, la Navaya Suiza reconfigurarase automáticamente en función de los parámetros predefinios nesti paquete.', # MODIF
  615         'pack_du' => '• del paquete @pack@',
   616        'pack_du' => '• del paquete @pack@', # MODIF
  616617        'pack_installe' => 'Afitamientu d\'un paquete de configuración',
  617618        'pack_installer' => '¿Tas seguru de que quies reinicializar la Navaya Suiza e instalar el paquete « @pack@ »?',
   
  664665Votre site stocke actuellement @_NB_SESSIONS1@ fichier(s) de session, @_NB_SESSIONS2@ correspondant à des sessions anonymes.', # NEW
  665666        'sessions_anonymes:nom' => 'Sessions anonymes', # NEW
  666         'set_options:description' => 'Seleiciona d\'oficiu el tipu d’interfaz privada (simplificada o avanzada) pa tolos redactores esistentes o futuros y desanicia el botón correspondiente na barra d\'iconos amenorgaos.[[%radio_set_options4%]]',
   667        'set_options:description' => 'Seleiciona d\'oficiu el tipu d’interfaz privada (simplificada o avanzada) pa tolos redactores esistentes o futuros y desanicia el botón correspondiente na barra d\'iconos amenorgaos.[[%radio_set_options4%]]', # MODIF
  667668        'set_options:nom' => 'Tipu d\'interfaz privada',
  668669        'sf_amont' => 'Enriba',
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_ca.php

  r64978 r65004  
  1515        'SPIP_liens:description' => '@puce@ Tots els enllaços del lloc s\'obren, per defecte, a la mateixa finestra de navegació en la que esteu. Però pot ser útil obrir els enllaços externs al lloc en una nova finestra exterior -- això es pot aconseguir afegint {target="_blank"} a totes les etiquetes &lt;a&gt; dotades per SPIP del tipus {spip_out}, {spip_url} o {spip_glossaire}. A vegades pot ser necessari afegir una d\'aquestes classes als enllaços de l\'esquelet del lloc (fitxers html) per tal d\'ampliar al màxim aquesta funcionalitat.[[%radio_target_blank3%]]
  1616
  17 @puce@ SPIP permet lligar paraules amb la seva definició gràcies a la drecera tipogràfica <code>[?mot]</code>. Per defecte (o si deixeu buida la casella de més avall), el glossari extern us retorna cap a l\'enciclopèdia lliure wikipedia.org. Us toca a vosaltres escollir quina adreça voleu utilitzar. <br />Enllaç de prova: [?SPIP][[%url_glossaire_externe2%]]',
   17@puce@ SPIP permet lligar paraules amb la seva definició gràcies a la drecera tipogràfica <code>[?mot]</code>. Per defecte (o si deixeu buida la casella de més avall), el glossari extern us retorna cap a l\'enciclopèdia lliure wikipedia.org. Us toca a vosaltres escollir quina adreça voleu utilitzar. <br />Enllaç de prova: [?SPIP][[%url_glossaire_externe2%]]', # MODIF
  1818        'SPIP_liens:description1' => '@puce@ SPIP ha previst un estil CSS pels enllaços «~mailto:~»: un petit sobre hauria d\'aparèixer al davant de cada enllaç lligat a un correu electrònic; però com que no tots els navegadors el poden mostrar (sobretot IE6, IE7 i SAF3), heu de veure si voleu conservar aquest afegit.
  1919_ Enllaç de test: [->test@test.com] (recarregueu la pàgina completament).[[%enveloppe_mails%]]',
   
  344344        'filets_sep:aide' => 'Línies de Separació: <b>__i__</b> o <b>i</b> és un nombre de <b>0</b> a <b>@max@</b>.<br />Altres línies disponibles: @liste@',
  345345        'filets_sep:description' => 'Insereix línies de separació, que es poden personalitzar per fulls d\'estil, a tots els textos d\'SPIP.
  346 _ La sintaxi és: "__code__", o "code" representa o bé el número d\'identificació (de 0 a 7) de la línia a inserir en relació directa amb els estils corresponents, o bé el nom d\'una imatge situada a dins de la carpeta plugins/couteau_suisse/img/filets.',
   346_ La sintaxi és: "__code__", o "code" representa o bé el número d\'identificació (de 0 a 7) de la línia a inserir en relació directa amb els estils corresponents, o bé el nom d\'una imatge situada a dins de la carpeta plugins/couteau_suisse/img/filets.', # MODIF
  347347        'filets_sep:nom' => 'Línies de Separació',
  348348        'filtrer_javascript:description' => 'Per gestionar la inserció de JavaScript a dins dels articles, podem fer-ho de tres maneres:
   
  564564        'mailcrypt:nom' => 'MailCrypt',
  565565        'mailcrypt_balise_email' => 'Traiter également la balise #EMAIL de vos squelettes', # NEW
   566        'mailcrypt_fonds' => 'Ne pas protéger les fonds suivants :<br /><q4>{Séparez-les par les deux points «~:~» et vérifiez bien que ces fonds restent totalement inaccessibles aux robots du Net.}</q4>', # NEW
  566567        'maj_auto:description' => 'Aquesta eina us permet gestionar fàcilment l\'actualització dels vostres connectors (plugins), recuperant sobretot el número de revisió que conté el fitxer <code>svn.revision</code> i comparant-lo amb el trobat a <code>zone.spip.org</code>.
  567568
   
  631632
  632633Si torneu a carregar el connector fent un clic sobre un pack, el Ganivet Suís es tornarà a configurar automàticament en funció dels paràmetres definits prèviament en aquest paquet.',
  633         'pack_du' => '• del pack @pack@',
   634        'pack_du' => '• del pack @pack@', # MODIF
  634635        'pack_installe' => 'Instal·lació d\'un pack de configuració',
  635636        'pack_installer' => 'Està segur de voler reinicialitzar el Gavinet Suís i d\'instal·lar el pack « @pack@ » ?',
   
  651652
  652653
  653 @puce@ Atenció: aquesta funcionalitat no modifica pas els drets de previsualització. Per tal que els vostres redactors tingui efectivament el dret de previsualitzar els seus articles «en procés de correcció», heu d\'autoritzar-los (al menú {[Configuració Funcions avançades->./?exec=config_fonctions]} de l’espai privat).',
   654@puce@ Atenció: aquesta funcionalitat no modifica pas els drets de previsualització. Per tal que els vostres redactors tingui efectivament el dret de previsualitzar els seus articles «en procés de correcció», heu d\'autoritzar-los (al menú {[Configuració Funcions avançades->./?exec=config_fonctions]} de l’espai privat).', # MODIF
  654655        'previsualisation:nom' => 'Previsualització dels articles',
  655656        'puceSPIP' => 'Autoritzar la drecera «*»',
   
  686687Votre site stocke actuellement @_NB_SESSIONS1@ fichier(s) de session, @_NB_SESSIONS2@ correspondant à des sessions anonymes.', # NEW
  687688        'sessions_anonymes:nom' => 'Sessions anonymes', # NEW
  688         'set_options:description' => 'Selecciona d\'entrada el tipus d\'interfície privada (simple o avançada) per tots els redactors ja existents o per aquells que poden venir i suprimeix el botó corresponent de la banda on hi ha les icones petites.[[%radio_set_options4%]]',
   689        'set_options:description' => 'Selecciona d\'entrada el tipus d\'interfície privada (simple o avançada) per tots els redactors ja existents o per aquells que poden venir i suprimeix el botó corresponent de la banda on hi ha les icones petites.[[%radio_set_options4%]]', # MODIF
  689690        'set_options:nom' => 'Tipus d\'interfície privada',
  690691        'sf_amont' => 'Més amunt',
   
  721722[[%balise_sommaire%]]
  722723
  723 Aquest resum es compatible amb « [.->decoupe] » i « [.->titres_typo] ».',
   724Aquest resum es compatible amb « [.->decoupe] » i « [.->titres_typo] ».', # MODIF
  724725        'sommaire:nom' => 'Resum automàtic',
  725726        'sommaire_ancres' => 'àncores escollides: <b><html>{{{Mon Titre&lt;mon_ancre&gt;}}}</html></b>', # MODIF
   
  984985_ Administrador(s) elegible(s): {@_CS_LISTE_ADMINS@}.
  985986
  986 Vosaltres mateixos, com a webmestres, teniu els drets de modificar aquesta llista d\'ids -- separats pels dos punts « : » si són diversos. Exemple: «1:5:6».[[%webmestres%]]',
   987Vosaltres mateixos, com a webmestres, teniu els drets de modificar aquesta llista d\'ids -- separats pels dos punts « : » si són diversos. Exemple: «1:5:6».[[%webmestres%]]', # MODIF
  987988        'webmestres:nom' => 'Llista de webmestres',
  988989
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_en.php

  r64978 r65004  
  1515        'SPIP_liens:description' => '@puce@ All links on the site open in the current window by default. It may be useful to open external links in a new window, i.e. by adding {target="_blank"} to all link tags in one of the SPIP classes {spip_out}, {spip_url} or {spip_glossaire}. It is sometimes necessary to add one of these classes to the links in the site\'s templates (html files) in order make this functionality wholly effective.[[%radio_target_blank3%]]
  1616
  17 @puce@ SPIP provides the shortcut <code>[?word]</code> to link words to their definitions. By default (or if you leave the checkbox below empty), wikipedia.org is used as the external glossary. You may choose another address if you wish. <br />Test link: [?SPIP][[%url_glossaire_externe2%]]',
   17@puce@ SPIP provides the shortcut <code>[?word]</code> to link words to their definitions. By default (or if you leave the checkbox below empty), wikipedia.org is used as the external glossary. You may choose another address if you wish. <br />Test link: [?SPIP][[%url_glossaire_externe2%]]', # MODIF
  1818        'SPIP_liens:description1' => '@puce@ SPIP includes a CSS style for "mailto:" email links: a little envelope should appear just before each "mailto" link. However, not all browsers are able to display it (specifically IE6, IE7 and SAF3, in particular, cannot). It is up to you to decide whether to retain this image insertion feature.
  1919_ Test link:[->test@example.com] (Reload the whole page to test.)[[%enveloppe_mails%]]',
   
  339339        'filets_sep:aide' => 'Dividing lines: <b>__i__</b> or <b>i</b> is a number between <b>0</b> and <b>@max@</b>.<br />Other available lines: @liste@',
  340340        'filets_sep:description' => 'Inserts separating lines for any SPIP texts which can be customised with a stylesheet.
  341 _ The syntax is: "__code__", where "code" is either the identifying number (from 0 to 7) of the line to insert and which is linked to the corresponding style, or the name of an image in the plugins/couteau_suisse/img/filets directory.',
   341_ The syntax is: "__code__", where "code" is either the identifying number (from 0 to 7) of the line to insert and which is linked to the corresponding style, or the name of an image in the plugins/couteau_suisse/img/filets directory.', # MODIF
  342342        'filets_sep:nom' => 'Dividing lines',
  343343        'filtrer_javascript:description' => 'Three modes are available for controlling JavaScript inserted directly in the text of articles:
   
  369369@puce@ You can indicate the maximum number of links to create in a text for each word. A null or negative value will mean that all instances of the words will be processed. [[%glossaire_limite% per keyword]]
  370370
  371 @puce@ There is a choice of two options for generating the small window which appears for the mouseover or hover event. [[%glossaire_js%]][[->%glossaire_abbr%]]',
   371@puce@ There is a choice of two options for generating the small window which appears for the mouseover or hover event. [[%glossaire_js%]][[->%glossaire_abbr%]]', # MODIF
  372372        'glossaire:nom' => 'Internal glossary',
  373373        'glossaire_abbr' => 'Ignorer les balises <code><abbr></code> et <code><acronym></code>', # NEW
   
  560560        'mailcrypt:nom' => 'MailCrypt',
  561561        'mailcrypt_balise_email' => 'Traiter également la balise #EMAIL de vos squelettes', # NEW
   562        'mailcrypt_fonds' => 'Ne pas protéger les fonds suivants :<br /><q4>{Séparez-les par les deux points «~:~» et vérifiez bien que ces fonds restent totalement inaccessibles aux robots du Net.}</q4>', # NEW
  562563        'maj_auto:description' => 'This tool is used to help you easily manage the updates of your various plugins, specifically by retrieving the version number located in your various local <code>svn.revision</code> files and comparing them with those found on the <code>zone.spip.org</code> site.
  563564
   
  631632
  632633If you reset the plugin by clicking on a pack, the Swiss Army Knife plugin will automatically reconfigure itself according to the predefined values in that pack.',
  633         'pack_du' => '• of the pack @pack@',
   634        'pack_du' => '• of the pack @pack@', # MODIF
  634635        'pack_installe' => 'Installation of a configuration pack',
  635636        'pack_installer' => 'Are you sure you want to re-initialise the Swiss Army Knife and install the « @pack@ » pack?',
   
  649650        'previsualisation:description' => 'By default, SPIP enables previewing an article in its public and CSS-styled version, but only when it has been "proposed for publication". However, this current tool allows authors to also preview articles while they are still being written. Anyone can therefore preview and modify their own editorial content repeatedly until they are content with its appearance.
  650651
  651 @puce@ Warning: this functionality does not modify the preview rights. In order for your editors to actually be able to preview their articles "in progress", you still need to authorise this function (in the {[Configuration>Advanced functions->./?exec=config_fonctions]} menu in the private zone).',
   652@puce@ Warning: this functionality does not modify the preview rights. In order for your editors to actually be able to preview their articles "in progress", you still need to authorise this function (in the {[Configuration>Advanced functions->./?exec=config_fonctions]} menu in the private zone).', # MODIF
  652653        'previsualisation:nom' => 'Previewing articles',
  653654        'puceSPIP' => 'Enable the "*" typographical short-cut',
   
  684685Votre site stocke actuellement @_NB_SESSIONS1@ fichier(s) de session, @_NB_SESSIONS2@ correspondant à des sessions anonymes.', # NEW
  685686        'sessions_anonymes:nom' => 'Sessions anonymes', # NEW
  686         'set_options:description' => 'Preselects the type of interface (simplified or advanced) for all editors, both existing and future ones. At the same time the button offering the choice between the two interfaces is also removed.[[%radio_set_options4%]]',
   687        'set_options:description' => 'Preselects the type of interface (simplified or advanced) for all editors, both existing and future ones. At the same time the button offering the choice between the two interfaces is also removed.[[%radio_set_options4%]]', # MODIF
  687688        'set_options:nom' => 'Type of private interface',
  688689        'sf_amont' => 'Upstream',
   
  718719[[%balise_sommaire%]]
  719720
  720 The summary can be used in conjunction with: \\"{[.->decoupe]}\\" and \\" [.->titres_typo] \\".',
   721The summary can be used in conjunction with: \\"{[.->decoupe]}\\" and \\" [.->titres_typo] \\".', # MODIF
  721722        'sommaire:nom' => 'Automatic T.O.C.',
  722723        'sommaire_ancres' => 'Selected anchors: <b><html>{{{My Title&lt;my_anchor>}}}</html></b>',
   
  976977_ Eligible administrators: {@_CS_LISTE_ADMINS@}.
  977978
  978 As a webmaster yourself, you have the administrative power to change this list of IDs. Use a colon as a separator if there are to be several administrators. e.g. "1:5:6".[[%webmestres%]]',
   979As a webmaster yourself, you have the administrative power to change this list of IDs. Use a colon as a separator if there are to be several administrators. e.g. "1:5:6".[[%webmestres%]]', # MODIF
  979980        'webmestres:nom' => 'List of webmasters',
  980981
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_es.php

  r64978 r65004  
  545545        'mailcrypt:nom' => 'MailCrypt',
  546546        'mailcrypt_balise_email' => 'Traiter également la balise #EMAIL de vos squelettes', # NEW
   547        'mailcrypt_fonds' => 'Ne pas protéger les fonds suivants :<br /><q4>{Séparez-les par les deux points «~:~» et vérifiez bien que ces fonds restent totalement inaccessibles aux robots du Net.}</q4>', # NEW
  547548        'maj_auto:description' => 'Cet outil vous permet de gérer facilement la mise à jour de vos différents plugins, récupérant notamment le numéro de révision contenu dans le fichier <code>svn.revision</code> et le comparant avec celui trouvé sur <code>zone.spip.org</code>.
  548549
   
  612613
  613614Si reinicializas el plugin pulsando en un paquete, la Navaja Suiza volverá a configurarse automáticamente en función de los parámetros predefinidos en ese paquete.', # MODIF
  614         'pack_du' => '• del pack @pack@',
   615        'pack_du' => '• del pack @pack@', # MODIF
  615616        'pack_installe' => 'Colocación de un pack de configuración',
  616617        'pack_installer' => '¿Confirmas que deseas reinicializar la Navaja Suiza e instalar el paquete « @pack@ »?',
   
  663664Votre site stocke actuellement @_NB_SESSIONS1@ fichier(s) de session, @_NB_SESSIONS2@ correspondant à des sessions anonymes.', # NEW
  664665        'sessions_anonymes:nom' => 'Sessions anonymes', # NEW
  665         'set_options:description' => 'Selecciona automáticamente el tipo de interfaz privada (simplificada o avanzada) para todos los redactores existentes o futuros y suprime el botón correspondiente de la banda de pequeños iconos.[[%radio_set_options4%]]',
   666        'set_options:description' => 'Selecciona automáticamente el tipo de interfaz privada (simplificada o avanzada) para todos los redactores existentes o futuros y suprime el botón correspondiente de la banda de pequeños iconos.[[%radio_set_options4%]]', # MODIF
  666667        'set_options:nom' => 'Tipo de interfaz privada',
  667668        'sf_amont' => 'Anterior',
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_fr.php

  r64987 r65004  
  1010        '2pts_oui' => ' : oui',
  1111
  12         'mailcrypt_fonds' => 'Ne pas protéger les fonds suivants :<br /><q4>{Séparez-les par les deux points «~:~» et vérifiez bien que ces fonds restent totalement inaccessibles aux robots du Net.}</q4>',
  1312        // S
  1413        'SPIP_liens:description' => '@puce@ Tous les liens du site s\'ouvrent par défaut dans la fenêtre de navigation en cours. Mais il peut être utile d\'ouvrir les liens externes au site dans une nouvelle fenêtre extérieure -- cela revient à ajouter {target=&quot;_blank&quot;} à toutes les balises &lt;a&gt; dotées par SPIP des classes {spip_out}, {spip_url} ou {spip_glossaire}. Il est parfois nécessaire d\'ajouter l\'une de ces classes aux liens du squelette du site (fichiers html) afin d\'étendre au maximum cette fonctionnalité.[[%radio_target_blank3%]]
   
  559558        'mailcrypt:nom' => 'MailCrypt',
  560559        'mailcrypt_balise_email' => 'Traiter également la balise #EMAIL de vos squelettes',
   560        'mailcrypt_fonds' => 'Ne pas protéger les fonds suivants :<br /><q4>{Séparez-les par les deux points «~:~» et vérifiez bien que ces fonds restent totalement inaccessibles aux robots du Net.}</q4>',
  561561        'maj_auto:description' => 'Cet outil vous permet de gérer facilement la mise à jour de vos différents plugins, récupérant notamment le numéro de révision contenu dans le fichier <code>svn.revision</code> et le comparant avec celui trouvé sur <code>zone.spip.org</code>.
  562562
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_fr_tu.php

  r64978 r65004  
  1515        'SPIP_liens:description' => '@puce@ Tous les liens du site s\'ouvrent par défaut dans la fenêtre de navigation en cours. Mais il peut être utile d\'ouvrir les liens externes au site dans une nouvelle fenêtre extérieure -- cela revient à ajouter {target=\\"_blank\\"} à toutes les balises &lt;a&gt; dotées par SPIP des classes {spip_out}, {spip_url} ou {spip_glossaire}. Il est parfois nécessaire d\'ajouter l\'une de ces classes aux liens du squelette du site (fichiers html) afin d\'étendre au maximum cette fonctionnalité.[[%radio_target_blank3%]]
  1616
  17 @puce@ SPIP permet de relier des mots à leur définition grâce au raccourci typographique <code>[?mot]</code>. Par défaut (ou si tu laisses vide la case ci-dessous), le glossaire externe renvoie vers l’encyclopédie libre wikipedia.org. À toi de choisir l\'adresse à utiliser. <br />Lien de test : [?SPIP][[%url_glossaire_externe2%]]',
   17@puce@ SPIP permet de relier des mots à leur définition grâce au raccourci typographique <code>[?mot]</code>. Par défaut (ou si tu laisses vide la case ci-dessous), le glossaire externe renvoie vers l’encyclopédie libre wikipedia.org. À toi de choisir l\'adresse à utiliser. <br />Lien de test : [?SPIP][[%url_glossaire_externe2%]]', # MODIF
  1818        'SPIP_liens:description1' => '@puce@ SPIP a prévu un style CSS pour les liens «~mailto:~» : une petite enveloppe devrait apparaître devant chaque lien lié à un courriel; mais puisque tous les navigateurs ne peuvent pas l\'afficher (notamment IE6, IE7 et SAF3), à toi de voir s\'il faut conserver cet ajout.
  1919_ Lien de test : [->test@test.com] (recharge la page entièrement).[[%enveloppe_mails%]]',
   
  342342        'filets_sep:aide' => 'Filets de Séparation : <b>__i__</b> où <b>i</b> est un nombre de <b>0</b> à <b>@max@</b>.<br />Autres filets disponibles : @liste@',
  343343        'filets_sep:description' => 'Insère des filets de séparation, personnalisables par des feuilles de style, dans tous les textes de SPIP.
  344 _ La syntaxe est : "__code__", où "code" représente soit le numéro d’identification (de 0 à 7) du filet à insérer en relation directe avec les styles correspondants, soit le nom d\'une image placée dans le dossier plugins/couteau_suisse/img/filets.',
   344_ La syntaxe est : "__code__", où "code" représente soit le numéro d’identification (de 0 à 7) du filet à insérer en relation directe avec les styles correspondants, soit le nom d\'une image placée dans le dossier plugins/couteau_suisse/img/filets.', # MODIF
  345345        'filets_sep:nom' => 'Filets de Séparation',
  346346        'filtrer_javascript:description' => 'Pour gérer l\'insertion de JavaScript dans les articles, trois modes sont disponibles :
   
  372372@puce@ Pour chaque mot, tu as la possibilité de choisir le nombre maximal de liens créés dans tes textes. Toute valeur nulle ou négative implique que tous les mots reconnus seront traités. [[%glossaire_limite% par mot-clé]]
  373373
  374 @puce@ Deux solutions te sont offertes pour générer la petite fenêtre automatique qui apparaît lors du survol de la souris. [[%glossaire_js%]][[->%glossaire_abbr%]]',
   374@puce@ Deux solutions te sont offertes pour générer la petite fenêtre automatique qui apparaît lors du survol de la souris. [[%glossaire_js%]][[->%glossaire_abbr%]]', # MODIF
  375375        'glossaire:nom' => 'Glossaire interne',
  376376        'glossaire_abbr' => 'Ignorer les balises <code><abbr></code> et <code><acronym></code>',
   
  559559        'mailcrypt:nom' => 'MailCrypt',
  560560        'mailcrypt_balise_email' => 'Traiter également la balise #EMAIL de vos squelettes', # NEW
   561        'mailcrypt_fonds' => 'Ne pas protéger les fonds suivants :<br /><q4>{Séparez-les par les deux points «~:~» et vérifiez bien que ces fonds restent totalement inaccessibles aux robots du Net.}</q4>', # NEW
  561562        'maj_auto:description' => 'Cet outil te permet de gérer facilement la mise à jour de tes différents plugins, récupérant notamment le numéro de révision contenu dans le fichier <code>svn.revision</code> et le comparant avec celui trouvé sur <code>zone.spip.org</code>.
  562563
   
  626627
  627628Si tu réinitialises le plugin en cliquant sur un pack, le Couteau Suisse se reconfigurera automatiquement en fonction des paramètres prédéfinis dans ce pack.',
  628         'pack_du' => '• du pack @pack@',
   629        'pack_du' => '• du pack @pack@', # MODIF
  629630        'pack_installe' => 'Mise en place d\'un pack de configuration',
  630631        'pack_installer' => 'Es-tu sûr de vouloir réinitialiser le Couteau Suisse et installer le pack « @pack@ » ?',
   
  644645        'previsualisation:description' => 'Par défaut, SPIP permet de prévisualiser un article dans sa version publique et stylée, mais uniquement lorsque celui-ci a été « proposé à l’évaluation ». Hors cet outil permet aux auteurs de prévisualiser également les articles pendant leur rédaction. Chacun peut alors prévisualiser et modifier son texte à sa guise.
  645646
  646 @puce@ Attention : cette fonctionnalité ne modifie pas les droits de prévisualisation. Pour que tes rédacteurs aient effectivement le droit de prévisualiser leurs articles « en cours de rédaction », tu dois l’autoriser (dans le menu {[Configuration&gt;Fonctions avancées->./?exec=config_fonctions]} de l’espace privé).',
   647@puce@ Attention : cette fonctionnalité ne modifie pas les droits de prévisualisation. Pour que tes rédacteurs aient effectivement le droit de prévisualiser leurs articles « en cours de rédaction », tu dois l’autoriser (dans le menu {[Configuration&gt;Fonctions avancées->./?exec=config_fonctions]} de l’espace privé).', # MODIF
  647648        'previsualisation:nom' => 'Prévisualisation des articles',
  648649        'puceSPIP' => 'Autoriser le raccourci «*»',
   
  679680Votre site stocke actuellement @_NB_SESSIONS1@ fichier(s) de session, @_NB_SESSIONS2@ correspondant à des sessions anonymes.', # NEW
  680681        'sessions_anonymes:nom' => 'Sessions anonymes', # NEW
  681         'set_options:description' => 'Sélectionne d\'office le type d’interface privée (simplifiée ou avancée) pour tous les rédacteurs déjà existant ou à venir et supprime le bouton correspondant du bandeau des petites icônes.[[%radio_set_options4%]]',
   682        'set_options:description' => 'Sélectionne d\'office le type d’interface privée (simplifiée ou avancée) pour tous les rédacteurs déjà existant ou à venir et supprime le bouton correspondant du bandeau des petites icônes.[[%radio_set_options4%]]', # MODIF
  682683        'set_options:nom' => 'Type d\'interface privée',
  683684        'sf_amont' => 'En amont',
   
  714715[[%balise_sommaire%]]
  715716
  716 Ce sommaire est compatible avec « [.->decoupe] » et « [.->titres_typo] ».',
   717Ce sommaire est compatible avec « [.->decoupe] » et « [.->titres_typo] ».', # MODIF
  717718        'sommaire:nom' => 'Sommaire automatique',
  718719        'sommaire_ancres' => 'Ancres choisies : <b><html>{{{Mon Titre<mon_ancre>}}}</html></b>',
   
  977978_ Administrateur(s) éligible(s) : {@_CS_LISTE_ADMINS@}.
  978979
  979 En tant que webmestre toi-même, tu as ici les droits de modifier cette liste d\'ids -- séparés par les deux points « : » s\'ils sont plusieurs. Exemple : «1:5:6».[[%webmestres%]]',
   980En tant que webmestre toi-même, tu as ici les droits de modifier cette liste d\'ids -- séparés par les deux points « : » s\'ils sont plusieurs. Exemple : «1:5:6».[[%webmestres%]]', # MODIF
  980981        'webmestres:nom' => 'Liste des webmestres',
  981982
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_gl.php

  r64978 r65004  
  548548        'mailcrypt:nom' => 'MailCrypt',
  549549        'mailcrypt_balise_email' => 'Traiter également la balise #EMAIL de vos squelettes', # NEW
   550        'mailcrypt_fonds' => 'Ne pas protéger les fonds suivants :<br /><q4>{Séparez-les par les deux points «~:~» et vérifiez bien que ces fonds restent totalement inaccessibles aux robots du Net.}</q4>', # NEW
  550551        'maj_auto:description' => 'Esta ferramenta permítelle xestionarfacilmente a actualización dos seus diferentes módulos, recuperando especialmente o número de revisión contido no ficheiro <code>svn.revision</code> e comparando aquel encontrado en <code>zone.spip.org</code>.
  551552
   
  615616
  616617De reiniciar o módulo premendo sobre un paquete, a Navalla Suíza reconfigurarase automaticamente en función dos parámetros predeterminados no paquete.', # MODIF
  617         'pack_du' => '• do paquete @pack@',
   618        'pack_du' => '• do paquete @pack@', # MODIF
  618619        'pack_installe' => 'Actualización dun paquete de configuración',
  619620        'pack_installer' => 'Está seguro de querer reiniciar a Navalla Suíza e instalar o paquete « @pack@ » ?',
   
  666667Votre site stocke actuellement @_NB_SESSIONS1@ fichier(s) de session, @_NB_SESSIONS2@ correspondant à des sessions anonymes.', # NEW
  667668        'sessions_anonymes:nom' => 'Sessions anonymes', # NEW
  668         'set_options:description' => 'Seleccione o tipo de interface privada predeterminada (simplificada ou avanzada) para todos os redactores xa existentes ou futuros e suprima o botón correspondente da barra de iconas.[[%radio_set_options4%]]',
   669        'set_options:description' => 'Seleccione o tipo de interface privada predeterminada (simplificada ou avanzada) para todos os redactores xa existentes ou futuros e suprima o botón correspondente da barra de iconas.[[%radio_set_options4%]]', # MODIF
  669670        'set_options:nom' => 'Tipo de interface privada',
  670671        'sf_amont' => 'Fluxo ascendente',
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_nl.php

  r64978 r65004  
  533533        'mailcrypt:nom' => 'MailCrypt',
  534534        'mailcrypt_balise_email' => 'Traiter également la balise #EMAIL de vos squelettes', # NEW
   535        'mailcrypt_fonds' => 'Ne pas protéger les fonds suivants :<br /><q4>{Séparez-les par les deux points «~:~» et vérifiez bien que ces fonds restent totalement inaccessibles aux robots du Net.}</q4>', # NEW
  535536        'maj_auto:description' => 'Cet outil vous permet de gérer facilement la mise à jour de vos différents plugins, récupérant notamment le numéro de révision contenu dans le fichier <code>svn.revision</code> et le comparant avec celui trouvé sur <code>zone.spip.org</code>.
  536537
   
  600601
  601602Als u plugin réinitialiserd door op een pakijs te klikken, reconfiguratie van het Zwitserland mes  automatisch in functie van het pakijs voor bepaald parameters.', # MODIF
  602         'pack_du' => '• van het pakijs @pack@',
   603        'pack_du' => '• van het pakijs @pack@', # MODIF
  603604        'pack_installe' => 'Het invoeren van een configuratie pakijs',
  604605        'pack_installer' => 'Êtes-vous sûr de vouloir réinitialiser le Couteau Suisse et installer le pack « @pack@ » ?', # NEW
   
  653654Votre site stocke actuellement @_NB_SESSIONS1@ fichier(s) de session, @_NB_SESSIONS2@ correspondant à des sessions anonymes.', # NEW
  654655        'sessions_anonymes:nom' => 'Sessions anonymes', # NEW
  655         'set_options:description' => 'Selecteert automatisch het soort particuliere interface (vereenvoudigd of geavanceerd) voor alle redacteuren reeds bestaand of om te komen en schaft de kleine ikonen hoofdband overeenkomstige af.[[%radio_set_options4%]]',
   656        'set_options:description' => 'Selecteert automatisch het soort particuliere interface (vereenvoudigd of geavanceerd) voor alle redacteuren reeds bestaand of om te komen en schaft de kleine ikonen hoofdband overeenkomstige af.[[%radio_set_options4%]]', # MODIF
  656657        'set_options:nom' => 'Soort particuliere interface',
  657658        'sf_amont' => 'Voorafgaand',
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_sk.php

  r64978 r65004  
  1515        'SPIP_liens:description' => '@puce@ Podľa prvotných nastavení sa všetky stránky odkazy otvárajú v aktuálnom okne. Ale môže byť užitočné otvárať externé odkazy v novom okne, tzv. pridať {target="_blank"} ku všetkým tagom odkazov z tried SPIPU {spip_out}, {spip_url} alebo {spip_glossaire}. Niekedy je potrebné pridať niektorú z týchto tried do šablón stránky (html súborov), aby bola táto funkcia efektívna v plnom rozsahu.[[%radio_target_blank3%]]
  1616
  17 @puce@ SPIP poskytuje skratku <code>[?word]</code> na prepájanie slova a jeho definície. Podľa prvotných nastavení (alebo ak pole nevyplníte), ako externý slovník sa použije wikipedia.org. Môžete si vybrať inú adresu. <br />Testovací odkaz: [?SPIP][[%url_glossaire_externe2%]]',
   17@puce@ SPIP poskytuje skratku <code>[?word]</code> na prepájanie slova a jeho definície. Podľa prvotných nastavení (alebo ak pole nevyplníte), ako externý slovník sa použije wikipedia.org. Môžete si vybrať inú adresu. <br />Testovací odkaz: [?SPIP][[%url_glossaire_externe2%]]', # MODIF
  1818        'SPIP_liens:description1' => '@puce@ SPIP obsahuje štýl CSS pre odkazy na e-mailové odkazy - malá obálka sa zobrazuje pred každým odkazom "mailto". Nie všetky prehliadače ju však vedia zobraziť(konkrétne IE6, IE7 a SAF3). Je na vás, aby ste sa rozhodli, či využijete toto rozšírenie.
  1919_ Testovací odkaz:[->test@test.com] (Na otestovanie znova načítajte stránku.)[[%enveloppe_mails%]]',
   
  331331        'filets_sep:aide' => 'Oddeľovacie čiary: <b>__i__</b> alebo <b>i</b> je číslo.<br />Iné dostupné čiary: @liste@',
  332332        'filets_sep:description' => 'Vloží oddeľujúce čiary do hocijakého textu v SPIPe, čo sa dá prispôsobiť v súbore so štýlom.
  333 _ Syntax je: "__code__", ke "code" je buď identifikačné číslo (od 0 do 7) čiary, ktorú chcete vložiť a ktorá je prepojená s príslušným štýlom, alebo názov obrázka v priečinku plugins/couteau_suisse/img/filets.',
   333_ Syntax je: "__code__", ke "code" je buď identifikačné číslo (od 0 do 7) čiary, ktorú chcete vložiť a ktorá je prepojená s príslušným štýlom, alebo názov obrázka v priečinku plugins/couteau_suisse/img/filets.', # MODIF
  334334        'filets_sep:nom' => 'Dividing lines',
  335335        'filtrer_javascript:description' => 'Na ovládanie JavaScriptu, ktorý sa vkladá priamo do textu článkov sú k dispozícii tri možnosti:
   
  547547        'mailcrypt:nom' => 'Šifrovanie pošty',
  548548        'mailcrypt_balise_email' => 'Traiter également la balise #EMAIL de vos squelettes', # NEW
   549        'mailcrypt_fonds' => 'Ne pas protéger les fonds suivants :<br /><q4>{Séparez-les par les deux points «~:~» et vérifiez bien que ces fonds restent totalement inaccessibles aux robots du Net.}</q4>', # NEW
  549550        'maj_auto:description' => 'Tento nástroj vám umožňuje ľahko riadiť aktualizáciu rôznych zásuvných modulov, vrátane zistenia čísla revízie v súbore <code>svn.revision</code> a jeho porovnanie s tým, ktoré sa nachádza na stránke <code>zone.spip.org</code>.
  550551
   
  618619
  619620Ak zásuvný modul obnovíte kliknutím na balík, modul Vreckový nožík sa sám nastaví podľa hodnôt definovaných v tomto balíku.',
  620         'pack_du' => '• of the pack @pack@',
   621        'pack_du' => '• of the pack @pack@', # MODIF
  621622        'pack_installe' => 'Inštalácia balíka s nastaveniami',
  622623        'pack_installer' => 'Are you sure you want to re-initialise the Penknife and install the « @pack@ » pack?',
   
  638639
  639640
  640 @puce@ Pozor! Táto funkcia nezasahuje do práv na zobrazenie ukážky textu. Ak chcete, aby mali vaši redaktori naozaj právo na zobrazenie ukážok článkov, ktoré sa upravujú, musíte to povoliť (v menu {[Konfigurácia&gt;Pokročilé funkcie->./?exec=config_fonctions]} v súkromnej zóne).',
   641@puce@ Pozor! Táto funkcia nezasahuje do práv na zobrazenie ukážky textu. Ak chcete, aby mali vaši redaktori naozaj právo na zobrazenie ukážok článkov, ktoré sa upravujú, musíte to povoliť (v menu {[Konfigurácia&gt;Pokročilé funkcie->./?exec=config_fonctions]} v súkromnej zóne).', # MODIF
  641642        'previsualisation:nom' => 'Zobrazujú sa články',
  642643        'puceSPIP' => 'Povoliť klávesové skratky "*"',
   
  673674Na vašej stránke je teraz @_NB_SESSIONS1@ súbor(ov)  session, @_NB_SESSIONS2@ sa týkajú anonymných sessionov.',
  674675        'sessions_anonymes:nom' => 'Anonymné sessiony',
  675         'set_options:description' => 'Preselects the type of interface (simplified or advanced) for all editors, both existing and future ones. At the same time the button offering the choice between the two interfaces is also removed.[[%radio_set_options4%]]',
   676        'set_options:description' => 'Preselects the type of interface (simplified or advanced) for all editors, both existing and future ones. At the same time the button offering the choice between the two interfaces is also removed.[[%radio_set_options4%]]', # MODIF
  676677        'set_options:nom' => 'Type of private interface',
  677678        'sf_amont' => 'Upstream',
   
  957958_ Spôsobilí administrátori: {@_CS_LISTE_ADMINS@}.
  958959
  959 Ako webmaster môžete meniť tento zoznam ID. Ak ich je viac, ako oddeľovač použite dvojbodku, napr.  "1:5:6".[[%webmestres%]]',
   960Ako webmaster môžete meniť tento zoznam ID. Ak ich je viac, ako oddeľovač použite dvojbodku, napr.  "1:5:6".[[%webmestres%]]', # MODIF
  960961        'webmestres:nom' => 'Zoznam webmasterov',
  961962
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_tr.php

  r64978 r65004  
  520520        'mailcrypt:nom' => 'MailCrypt',
  521521        'mailcrypt_balise_email' => 'Traiter également la balise #EMAIL de vos squelettes', # NEW
   522        'mailcrypt_fonds' => 'Ne pas protéger les fonds suivants :<br /><q4>{Séparez-les par les deux points «~:~» et vérifiez bien que ces fonds restent totalement inaccessibles aux robots du Net.}</q4>', # NEW
  522523        'maj_auto:description' => 'Cet outil vous permet de gérer facilement la mise à jour de vos différents plugins, récupérant notamment le numéro de révision contenu dans le fichier <code>svn.revision</code> et le comparant avec celui trouvé sur <code>zone.spip.org</code>.
  523524
   
  587588
  588589Eğer eklentiyi bir pakete tıklayarak sıfırlarsanız İsviçre Çakısı kendisini paketteki önceden tanımlı parametreleri kullanarak yeniden konfigüre edecektir.', # MODIF
  589         'pack_du' => '• @pack@ paketinin',
   590        'pack_du' => '• @pack@ paketinin', # MODIF
  590591        'pack_installe' => 'Bir konfigürasyon paketini yükle',
  591592        'pack_installer' => 'İsviçre Çakısı\'nı yeniden başlatmak ve « @pack@ » paketini kurmak istediğinizden emin misiniz ?',
   
  638639Votre site stocke actuellement @_NB_SESSIONS1@ fichier(s) de session, @_NB_SESSIONS2@ correspondant à des sessions anonymes.', # NEW
  639640        'sessions_anonymes:nom' => 'Sessions anonymes', # NEW
  640         'set_options:description' => 'Mevcut veya gelecek tüm redaktörler veya özel arayüzü seçer (basit veya gelişmiş) ve küçük ikonlar bandına ait düğmeyi siler.[[%radio_set_options4%]]',
   641        'set_options:description' => 'Mevcut veya gelecek tüm redaktörler veya özel arayüzü seçer (basit veya gelişmiş) ve küçük ikonlar bandına ait düğmeyi siler.[[%radio_set_options4%]]', # MODIF
  641642        'set_options:nom' => 'Özel arayüz tipi',
  642643        'sf_amont' => 'En amont', # NEW
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.