#CACHE{0} [(#ENV{envoi_txt}|non) ] [(#ENV{envoi_txt}|oui) ]