[(#SAISIE{input, password, label=<:inscriptionmotdepasse:champ_password_label:>, obligatoire=oui})] [(#SAISIE{input, password_confirmation, label=<:inscriptionmotdepasse:champ_password_confirmation_label:>, obligatoire=oui})]